Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

(ÚAZK), organizačně začleněný do Zeměměřického úřadu, je specializovaný archiv, jehož úkolem je pečovat o výsledky významných a rozsáhlých geodetických a kartografických prací, kterými bylo mapováno území státu. Archiválie jsou v něm rozděleny do fondů a sbírek, které se zpravidla dále dělí na jednotky nižších řádů a vytvářejí tak hierarchicky uspořádanou strukturu. Více informací o ÚAZK naleznete na http://www.cuzk.cz/.

Vademecum ÚAZK je aplikace, která umožňuje strukturou archivu postupně procházet a získat tak informace o obsahu archivních jednotek různých řádů. Místo postupného procházení obsahu jednotek je možné i zadání dotazu, kterým lze rychle získat výsledky napříč celou strukturou archivu.

K soupisům archiválií budou ve vybraných kapitolách postupně připojovány skeny, které umožní on-line prohlížení. Tím se aplikace Vademecum vhodně doplní s aplikací Archivní mapy (http://archivnimapy.cuzk.cz/), která, na rozdíl od Vademeca, umožňuje vyhledávání a prohlížení mapových archiválií ÚAZK pomocí navigační mapy.

Aplikace Vademecum je zatím pouze v testovacím provozu a je postupně vyvíjena a upravována. Data o jednotlivých kapitolách i skeny archiválií budou doplňovány tak, jak nám to umožní postup archivních prací. Uživatelům přejeme příjemnou práci, připomínky, dotazy nebo upozornění na chyby prosím zasílejte na e-mail vedoucího archivu: miroslav.kronus@cuzk.cz.

Kolektiv pracovníků ÚAZK